Witczak i Grocki złamali Statut UPR

Prenumerata NCZ! z prezentem

Na posiedzeniu 7.11.2009 Sąd Naczelny Unii Polityki Realnej stwierdził, że panowie: Bolesław Witczak – Prezes UPR oraz Grzegorz Grocki – Skarbnik UPR dopuścili się naruszenia punktu 58 Statutu UPR.

[nice_info]Sąd Naczelny UPR obradujący w składzie: Jacek Szymona – Prezes SN, Jacek Urbaniak – I sędzia nadzwyczajny, Szymon Kotnis – II sędzia nadzwyczajny rozpatrywał wniosek z dnia 23 X 2009 roku prezesa Okręgu Mazowieckiego UPR Tomasza Daleckiego o stwierdzenie złamania Statutu UPR przez p. Bolesława Witczaka – prezesa partii i Grzegorza Grockiego, skarbnika UPR. Podczas obrad Sądu Naczelnego wyjaśnienia osobiście składali ww. oskarżeni. Po zapoznaniu się z ich zeznaniami i ponad dwugodzinnej naradzie Sąd Naczelny orzekł, iż Prezes UPR Bolesław Witczak wraz ze skarbnikiem UPR Grzegorzem Grockim winni są złamania Statutu UPR w pkt. 58 w kwestii wypłacania sobie pieniędzy z kasy partii.[/nice_info]

Punkt 58 Statutu stwierdza, iż Rada Główna UPR kontroluje działalność Prezesa partii i decyduje o sprawach finansowych. Wyrok jest prawomocny i nie podlega odwołaniu. Swym wyrokiem Sąd Naczelny UPR potwierdził bezprawność działań Bolesława Witczaka i Grzegorza Grockiego co powinno skutkować wnioskami do Straży UPR o wyrzucenie skazanych z partii.

[nice_info]Równocześnie Konwentyklu obradujący dnia 21.11.2009r wydał następujące oświadczenie:[/nice_info]

Na podstawie punktu 38 a) Statutu UPR Konwentykl uchwala, co następuje:
$1 Konwentykl wzywa Prezesa UPR Bolesława Witczaka do natychmiastowej rezygnacji ze stanowiska Prezesa UPR oraz do zwrotu pobranych pieniędzy.
$2 Konwentykl wzywa zarząd UPR do skierowania do Prokuratury wniosku o zbadanie czy finansowa działalność B. Witczaka jako Prezesa UPR (a zwłaszcza wypłacanie sobie pieniędzy z kasy UPR poprzez swoją firmę) była zgodna z prawem polskim
$3 Konwentykl zwraca się do zarządu Partii UPR z żądaniem opublikowania tej uchwały na publicznej internetowej stronie UPR
$4 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Konwentykl

Konwentykl niezwykle krytycznie ocenia działania Prezesa UPR Bolesława Witczaka związane z prowadzeniem kampanii UPR w wyborach do Europarlamentu , oraz z jego działalnością jako Prezesa UPR. Konwentykl uważa również, że sposób wydatkowania pieniędzy UPR przez Prezesa UPR Bolesława Witczaka i Skarbnika UPR Grzegorza Grockiego zarówno w trakcie bieżącej działalności UPR, jak i w trakcie kampanii UPR w wyborach do Europarlamentu,był wyjątkowo naganny i nosi znamiona przywłaszczenia sobie pieniędzy partii UPR. Za szczególnie naganne uważa wypłacenie sobie przez Prezesa UPR B. Witczaka b. wysokich (kilkudziesięciu tysięcy zł) wynagrodzeńbez wiedzy czy akceptacji jakiejkolwiek kolegialnej władzy UPR. Potwierdził to swoją uchwałą Sąd Naczelny UPR.
Podpisano: Przewodniczący Konwentyklu, Stanisław Żółtek

źródło wiadomości: stoleczny.upr.org.pl, upr.org.pl

Comments are closed.