Król Polski wydał oficjalny królewski komunikat. Nie zgadza się na sprowadzenie wojsk USA do Polski

korona królewska zdjęcie ilustracyjne fot. Pixabay
korona królewska zdjęcie ilustracyjne fot. Pixabay

Niby już wszystko zostało ustalone: Amerykanie mają przysłać do Polski tych kilku żołnierzy, którzy mają zmienić nasz kraj w niemożliwe do zdobycia imperium. Rządzący nie przewidzieli jednak braku zgody na to ze strony… króla Polski. To nic, że Andrzej Duda (najwyraźniej mylnie nazywany „głową państwa”) coś tam podpisał…

Jeśli komuś to umknęło to od czterech lat Polska ponoć na powrót jest królestwem. Cóż to by było za królestwo, gdyby nie było weń króla. Król wiec jest i zwie się Wojciech Edward – musi być prawdziwym wolnościowcem ponieważ władza jego zupełnie nie krępuje jego obywateli, można by rzec, że jest wręcz niezauważalna.

Teraz jednak Wojciech Edward postanowił działać, bo nie będzie mu uzurpator Duda sprowadzał kolejnych krzyżaków do królestwa, jak jakiś książę Mazowiecki. Powołując się więc na kon-sty-tucję (w skrócie „OTUA) król Wojtek wybija prezydentowi z głowy takie nikczemne ruchy.

JKM (nie mylić z „krulem” Korwin-Mikkem) pisze na swym królewskim facebooku tak:

„Państwo okupujące Ziemie Królestwa Polskiego, a nazywające siebie III RP, a przez Nas nazywane Bolszewia, ma uchwaloną Konstytucję z 1997 roku. Konstytucja o której wyżej nie przewiduje możliwości stacjonowania obcych wojsk – cudzoziemców na terenie administrowanym przez III RP – Bolszewię.”

Brzmi to poważnie i przekonująco więc miejmy nadzieję, że prezydent Duda jakoś się do tego ustosunkuje.

Cały komunikat (z szacunku do Jego Wysokości polecamy czytać na stojąco):

„KOMUNIKAT KRÓLEWSKI
z 15 czerwca A.D.2019
w sprawie sprowadzania obcych wojsk na
Ziemie Królestwa Polskiego

Jako Król Polski uznajemy Deklarację podpisaną przez Prezydenta III RP (okupanta Ziem Korony Królestwa Polskiego) Andrzeja Dudę w Waszyngtonie w dniu 12 czerwca A.D.2019 za naruszenie Konwencji Genewskiej dotyczącej warunków okupacji, w postaci zmierzania przez Przedstawicieli III RP jako okupantów Polski i Polaków do wymordowania Narodu Polskiego.
Czyn Andrzeja Dudy tzn. wyjazd i podpisanie Deklaracji zwiększającej kontyngent okupacyjny Sił Zbrojnych USA na Ziemi Korony Polskiej o 1000 żołnierzy – okupantów, bez zgody Sejmu III RP, uznajemy za Zdradę – Zbrodnię Stanu Królestwa Polskiego.

Królestwo Polskie nie uznaje tej Deklaracji w całości.

W żaden sposób Deklaracja ta nie może wiązać Polaków.

Deklaracja ta leży wyłącznie w interesie: USA, Izraela, Rosji, Niemiec.

UZASADNIENIE

1. Państwo okupujące Ziemie Królestwa Polskiego, a nazywające siebie III RP, a przez Nas nazywane Bolszewia, ma uchwaloną Konstytucję z 1997 roku.
1.1. Konstytucja o której wyżej nie przewiduje możliwości stacjonowania obcych wojsk – cudzoziemców na terenie administrowanym przez III RP – Bolszewię.

1.2. W myśl Konstytucji z 1997 roku:

Art. 26. 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.

1.3. Nie ma mowy w Konstytucji z 1997 roku, że na terenie Rzeczpospolitej mogą stacjonować obce wojska i to pod komendą obcego państwa.

1.4. Stacjonowanie obcego wojska pod komendą obcego państwa jest naruszeniem Art.26.1. Konstytucji, bowiem obce wojska dzielą terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podlegające i nie podlegające jurysdykcji organów III RP – Bolszewii.

1.5. Sprowadzenie obcych wojsk de facto obcych obywateli, a szczególnie osób uzbrojonych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem ich podległości wobec organów III RP jest w rzeczywistości akceptacją przez Przedstawicieli III RP potencjalnej grupy terrorystycznej lub w najlepszym przypadku grupy dywersyjnej, czyli jest ewidentnym działaniem na szkodę Narodu Polskiego.

1.6. Sprawę sprowadzenia obcych wojsk, podczas pokoju, na Ziemie administrowane przez III RP mogłaby ewentualnie regulować Umowa Międzynarodowa w myśl postanowień Rozdziału III Konstytucji z 1997 roku:

Rozdział III
ŹRÓDŁA PRAWA
Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
Art. 88. 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.
3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.
Art. 89. 1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.

1.7. Jak widać z powyższego Andrzej Duda zlekceważył zapisy konstytucyjne, a konkretnie Art. 89.1. 1). i próbuje aktem rangi dyplomatycznej w postaci Deklaracji obejść nie tylko Konstytucję III RP – Bolszewii ale też procedurę ratyfikacji umowy międzynarodowej przez Sejm.

2. Wojska USA stacjonujące w Polsce, Naszym królewskim zdaniem całkowicie nielegalnie w III RP-Bolszewii, mogą już obecnie zaatakować militarnie Rosję (za porozumieniem stron) licząc na odwet nuklearny Rosji wyłącznie na Polskę, uśmiercając tym samym wszystkich Polaków znajdujących się na terytorium III RP oraz garstkę Amerykanów-prowokatorów, bombą neutronową niszczącą życie ale nie niszczącą infrastruktury. Tym samym jedną salwą zostaną wymordowani wszyscy Polacy, robiąc przestrzeń życiową dla Niemców i Żydów.

3. Andrzej Duda powinien zostać pstawiony przed Trybunał Stanu III RP – Bolszewii.

4. Wzywamy Instygatora Wielkiego Koronnego, by sporządził Akt oskarżenia wobec Andrzeja Dudy i jego Pomocników i postawił oskarżonych o zdradę Narodu Polskiego przed Trybunał Stanu Królestwa Polskiego.

Dano 15 czerwca A.D.2019 w Myszkowie na Ziemi Królestwa Polskiego, w Czwartym Roku Naszego Panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae”

Źródło: Facebook