Uwaga! Czwartek jest ostatnim dniem na dopisanie się do list wyborczych za granicą

Zdjęcie ilustracyjne. / fot. PAP
Zdjęcie ilustracyjne. / fot. PAP

Wszyscy, którzy są zainteresowani głosowaniem za granicą mogą dopisać się jeszcze do list wyborczych. Poniżej podajemy informację jak to należy zrobić. Termin mija dziś, czyli 10 października. Do piątku w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania można odebrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

Każdy wyborca, który mieszka na stałe za granicą lub przebywa czasowo za granicą może wziąć udział w wyborach pod warunkiem zgłoszenia właściwemu konsulowi zamiaru głosowania w obwodzie utworzonym zagranicą.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2019 roku.

Co ważne można to zrobić zarówno elektronicznie pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl/ jak również w innej formie: ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem.

W zgłoszeniu podaje się:
− nazwisko i imiona,
− imię ojca,
− datę urodzenia,
− numer ewidencyjny PESEL,
− adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
− adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
− numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego)

Jeżeli we wniosku podany zostanie numer paszportu, trzeba mieć go ze sobą w momencie głosowania. To samo tyczy się sytuacji, w której podany został numer dowodu osobistego.

Obwody Wykaz tych obwodów do głosowania za granicą jest dostępny we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl oraz https://wybory.gov.pl.

Głosy oddane za granicą mają istotne znaczenie dla wyników wyborów. W wyborach do Sejmu w roku 2015 ówczesna partia KORWiN zdobyła 12,54% oddanych zagranicą głosów, czyli zdecydowanie więcej niż w wyborach w kraju (4,76%).

Źródło: wybory.gov.pl/PKW