Edukacja w czasie koronawirusa. Dyrektor zdecyduje, kto uczy się zdalnie, a kto w szkole

Szkoła. Pusta klasa. Zdjęcie ilustracyjne. Foto: PAP
Szkoła. Pusta klasa. Zdjęcie ilustracyjne. Foto: PAP

Uczniowie po nieprawdopodobnie długiej przerwie wrócą od września do szkół, ale nie wiele będzie trzeba, żeby na nowo sparaliżować placówki. Wystarczy jeden przypadek zakażenia, żeby cała szkoła zaczęła funkcjonować w trybie zdalnym.

Jeśli do sanepidu dotrze informacja o podejrzeniu, że któryś z uczniów lub pracowników szkoły może być zakażony zostaną przeprowadzony test. Jeśli okaże się pozytywny to rozpocznie się dochodzenie epidemiologiczne. W tym przypadku wszyscy, którzy meli styczność z zakażonym będą musieli zostać poddani kwarantannie. W zależnie od sytuacji placówka przejdzie wtedy w całkowicie albo częściowo zdalne nauczanie.

Przepisy zakładają, że dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Przepisy – jak podnosi MEN – ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie do zaistniałej sytuacji, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Będzie można zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.

Nowe brzemienne ma też rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wprowadzone przepisy pozwalają – jak wskazał resort – na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

Zmiany wprowadzono także do rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Przepisy stanowią, że w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

Zmian wymagało także rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Mówi ono, że dyrektor szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów. Decyzja będzie mogła być podjęta za zgodą organu prowadzącego.

Zmieniono także rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Przesądzono w nim, że zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego mogą być zawieszone przez organ prowadzący lub dyrektora, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O zawieszeniu zajęć należy powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Źródła: rp.pl, PAP

Comments are closed.