Wyciekł list Gowina. „Nasi partnerzy, z niezrozumiałych dla mnie powodów, nieustępliwie prą do wyborów”

Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin. Foto: PAP
Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin. Foto: PAP

Radio RMF FM ujawniło list, jaki Jarosław Gowin wysłał do członków swojego ugrupowania – Porozumienia. Były już wicepremier w rządzie PiS nie rozumie, dlaczego partia-matka za wszelką cenę dąży do wyborów.

List datowany jest na 6 kwietnia, czyli dzień, w którym Sejm przegłosował, że wybory prezydenckie mogą odbyć się w drodze głosowania korespondencyjnego.

Gowin od kilku dni przekonywał, że majowe wybory w związku z pandemią koronawirusa są poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Nie przekonał jednak ani rządu, ani nawet większości członków swojej partii. Ci – z małymi wyjątkami – opowiedzieli się za projektem PiS-u, a minister nauki i szkolnictwa wyższego podał się do dymisji.

W liście do partyjnych kolegów Gowin przekonywał, że zarówno premier Morawiecki, jak i minister zdrowia Szumowski mają krytyczne zdanie o majowych wyborach prezydenckich.

List Gowina

„Znaleźliśmy się w wyjątkowym momencie historii – jako ugrupowanie, jako część obozu rządowego, jako naród i jako społeczeństwo. Świat, który znamy, skończył się, a my musimy odnaleźć się w nowej i nieznanej rzeczywistości. Co więcej, na liderach życia publicznego, a za takich uważam każdego z Was, ciąży większa odpowiedzialność – to my musimy znaleźć odpowiedź na pytania, które zadają sobie nasi najbliżsi współpracownicy czy sąsiedzi” – pisał Gowin.

„Dlatego właśnie, w obliczu ostatnich wydarzeń byliśmy zgodni, że wybory w dniu 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. To przekonanie w rozmowach ze mną podzielał Premier, Minister Zdrowia, a także liderzy środowisk opozycyjnych” – kontynuował.

W piśmie Gowin narzeka na brak współpracy ze strony opozycji w kwestii zmiany konstytucji. Projekt Porozumienia zakładał, że prezydent będzie pełnił tylko jedną, ale za to siedmioletnią kadencję. Sam Andrzej Duda byłby głową państwa jeszcze przez dwa lata, ale nie mógłby się ubiegać o reelekcję.

„Jednocześnie nasi partnerzy w ramach Zjednoczonej Prawicy, wobec braku poparcia opozycji dla zmian konstytucyjnych, z niezrozumiałych dla mnie powodów nieustępliwie prą do przeprowadzenia głosowania 10 maja” – stwierdza Gowin.

Rejterada czy podwójna gra Gowina? Wybory w maju wciąż nie są przesądzone

Źródło: RMF FM

11 KOMENTARZE

 1. List asekuracyjny, typowy dla bezkręgowca Gowina. Napisał „ale się nie cieszył”. Takie pierdolamento o niczym, banały, pustosłowie. Paszoł won, na śmietnik historii !

 2. Pełna treść owego listu:
  Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.

  Kolezanki i Koledzy,

  Piszdzis do Was, poniewaz wiem, ie macie wiele pytan dotyczilcych dziatan moich i kierownictwa naszej Partii w ostatnich dniach. Zapewne bijecie siz myslami i rozwazacie, co ostatnie wydarzenia mogil oznaczac dla Was, dla Waszych rodzin, dla Porozumienia, a przede wszystkim dla Polski. Wiem dobrze, jakie mysli przechodzii Warn przez gtow,
  wiele dylemat6w i Wiltpliwosci. Odbytem bardzo duzo rozm6w i otrzymatem r6znymi drogami szereg sygnat6w swiadczilcych o Waszych nastrojach, obawach i oczekiwaniach.

  Znalezlismy siw wyjiltkowym momencie historii – jako ugrupowanie, jako cz sc rziidowego, jako nar6d i jako spoteczenstwo. Swiat, kt6ry znamy, skonczyt si,
  siw nowej i nieznanej rzeczywistosci. Co wi cej, kazdego z Was, ci’liY wi ksza
  zadajil sobie nasi najblizsi wsp6tpracownicy czy SilSiedzi.

  Dlatego wtasnie, w obliczu ostatnich wydarzen bylismy zgodni, ie wybory w dniu 10 maja oznaczajil zagrozenie dla zdrowia i zycia Polak6w. To przekonanie w rozmowach ze mnil podzielat Premier, Minister Zdrowia, a takze liderzy srodowisk opozycyjnych. W zwiilzku z tym wystilpitem z propozycjil zmian konstytucyjnych umozliwiajilcych odtozenie wybor6w o dwa lata – do czasu, kiedy ich przeprowadzenie nie b dzie
  obecnie politycznej solidarnosci – ci zkiej raz kolejny okazato si,
  Jedynym ugrupowaniem, kt6re okazato siotwarte na rozmowy byto Prawo i Sprawieliwosc. Jednoczesnie nasi partnerzy w ramach Zjednoczonej Prawicy,wobec braku poparcia opozycji dla zmian konstytucyjnych, z niezrozumiatych dla mnie powod6w nieust pliwie pril do przeprowadzenia gtosowania 10 maja.

  W akcie niezgody na brak odpowiedzialnosci klasy politycznej za zdrowie, zycie, miejsca pracy Polak6w, za przysztosc Polski, uznatem, ie nie mogkontynuowac pracy w ramach obecnej Rady Ministr6w.

  Jednoczesnie wiem, ie obecny czas to nie moment na konflikty i spory w rziidzie. Dlatego widziic, ie nasz sprzeciw wobec gtosowania korespondencyjnego moze skutkowac dC)ieniem Prawa
  i Sprawiedliwosci do przeprowadzenia wybor6w wedtug obowiilzujqcych przepis6w – w tradycyjny spos6b,uznalismy, ze Porozumienie musi pozostac cz sciil
  to perspektywa organizacji kolejnych wybor6w, tym razem parlamentarnych, a co za tym idzie –
  zaistnienia kolejnego zr6dta zagrozenia epidemiologicznego. Dlatego cz sc naszych Kolezanek i Koleg6w poparta wprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej, a ja rekomendowatem Paniil Minister JadwigEmilewicz na kandydatkdo funkcji Wiceprezesa Rady Ministr6w z ramienia Porozumienia.

  W ten spos6b rz<id nie ulegnie osfabieniu, a wr cz
  czyli rozwoju gospodarki i walki z kryzysem ekonomicznym.

  Rezygnacja z funkcji rz<idowych nie jest odejsciem z polityki, ale zmian'l pola dziafania. Dzi ki niej b dmiaf wi cej
  budowania sHy Porozumienia. Bo nadchodz<ice dni to nie tylko czas problem6w i wyzwan, ale r6wniez
  czas mozliwosci. Zmieniaj<lCY si swiat wymaga nowych rozwi'lzan i propozycji politycznych, a Porozumienie powinno bye liderem tych zmian. Wierz,
  potrzeby reformy naszego zycia spofeczno-politycznego, do powrotu do najwazniejszych wartosci –
  wsp61noty i solidarnosci wobec nowych wyzwan i zagrozen. Jestem pewien, ie moja obecnosc wsr6d
  Was w terenie, b dzie
  przekonany, ie w obecnej sytuacji energia, wiedza i doswiadczenie Minister Emilewicz jest potrzebna w polskim rz<idzie, staj'lcym wobec najwi kszych

  Licz,
  parlamentarnego poparcia. Dlatego najblizsze dni oraz tygodnie zamierzam poswi cic pracy parlamentarnej na rzecz zbudowania poparcia pod naszym projektem, pod kt6rym opr6cz posf6w Porozumienia podpisali sijuz zar6wno Jarosfaw Kaczynski jak i Premier Mateusz Morawiecki. Zrobi wszystko, a by zostaf on uchwalony i podpisany przez Prezydenta Andrzeja Dudprzed 10 maja.

  W tych trudnych chwilach chciafem r6wniez podzi kowac
  Was sfowa wsparcia i otuchy, a takze zaapelowac o spok6j i dalsze poparcie dla naszych dziafan. Wiem,
  ie jak zawsze ja sam i wszyscy nasi parlamentarzysci mozemy na Was liczyc.

  Jaroslaw Gowin

  Prezes Zarz<idu Krajowego
  Porozumienia Jarosfawa Gowina

Comments are closed.