Premier Mateusz Morawiecki i jego Narodowy Program Szczepień. Foto: PAP/nczas.com
Premier Mateusz Morawiecki i jego Narodowy Program Szczepień. Foto: PAP/nczas.com
REKLAMA
Gdy głównym tematem w mediach był „lex TVN”, po cichu, 2 sierpnia, do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Jak się okazuje, władza szykuje zmiany w przepisach dotyczących obowiązkowych szczepień. Czy to te działania miały być przykryte przez poselski projekt dotyczący zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, złożony w Sejmie 7 lipca?

Prace nad rządowym projektem jeszcze nie nabrały rozpędu, bowiem 3 sierpnia został on skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Wiadomo jednak, co w przepisach dotyczących obowiązkowych szczepień chce zmienić PiS.

Zmiany dotyczą ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku. Rząd warszawski chce m.in. uchylić w art. 17 ust. 1a – czyli zwolnienie z obowiązku poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym osób, które przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące.

REKLAMA

Rząd chce też dodać w art. 17 ust. 2a w brzmieniu: „2a. Obowiązkowe szczepienie ochronne, wraz z poprzedzającym je lekarskim badaniem kwalifikacyjnym, jest przeprowadzane w terminie wskazanym przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą obowiązaną do poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu, uwzględniającym terminy określone w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok, o którym mowa w ust. 11” – czytamy w projekcie.

Film dokumentalny o dramatycznych wydarzeniach w Jedwabnem

Ustęp 11 odnosi się do Programu Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego. „Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów wydanych na podstawie ust. 10 i art. 19 zalecane szczepienia ochronne ust. 10 oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację tego programu” – czytamy w ustawie.

Ponadto postulowane zmiany dotyczą utworzenia „raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych”.

Rządzący chcą wprowadzić bowiem w art. 17 ust. 9a i 9b o następującym brzmieniu:

„9a. Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą małoletnią przekazuje państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu dla miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, imienny wykaz:

1) osób małoletnich objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, które nie były poddane lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu albo u których nie zostały przeprowadzone obowiązkowe szczepienia ochronne, mimo niestwierdzenia u nich przeciwwskazań do szczepienia,

2) osób sprawujących prawną pieczę nad osobą małoletnią, o której mowa w pkt 1, o ile jest to możliwe do ustalenia

– zwany dalej „raportem o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych”.

9b. Raport o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych zawiera dane:

1) osoby małoletniej, o której mowa w ust. 9a pkt 1:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) rodzaj i liczbę niewykonanych obowiązkowych szczepień ochronnych wraz ze wskazaniem przyczyn niewykonania tych szczepień – o ile są znane;

2) osób, o których mowa w ust. 9a pkt 2:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) adres miejsca zamieszkania.”.

Na razie jest to jednak tylko projekt zmian przepisów dotyczących m.in. obowiązkowych szczepień. Czy i w jakim zakresie zmiany zostaną uchwalone, to się dopiero okaże.

Sejm przegłosował „lex TVN”. Sprawdź jak głosowały partie

Źródła: sejm.gov.pl/nczas.com

REKLAMA